ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752515
Page Views 991643
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. จัดการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน  การอบรม  พัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมให้ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูเครือข่าย  เน้นการทำงานเป็นทีม  ยึดจรรยาบรรณและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงาน

3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ให้ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์กับศิษย์อย่างกัลยาณมิตร
 เพื่อรว่มกันพัฒนาทักษะการเรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้การดูแลของครูผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมจากท้องถิ่น  เน้นการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และกิจกรรมบูรณาการผ่าน  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. จัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นและหลากหลาย  สนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

5. บริหารจัดการและประสานงาน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  โดยระดมทั้งทรัพยากร  บุคคลและปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการของโรงเรียน  โดยสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการบริหารให้เหมาะสมและประหยัด  และร่วมมือในการสนองนโยบายที่ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างเข้มแข็ง

6. สนับสนุนปัจจัยโดยเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ

7. สนับสนุนให้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
เป้าหมาย
1. นักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยา  เป็นผู้มีคุณภาพ  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

2. นักเรียนสามารถค้นพบความสามารถของตนเอง  รู้ช่องทางเลือกอาชีพตามความถนัด  หรือศึกษาต่อในระดับสูง  รักการเรียนและพัฒนาตนตลอดชีวิต  มีความรักท้องถิ่นและประกอบอาชีพอย่างมีความสุข

3. นักเรียนตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบต่อส่วนรวมและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข