ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายศิริ ศักดิ์ศรี (ผู้ทรงคุณวิฒิ) ประธานกรรมการ

 

นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายสุธน บุญทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายณรงค์ เสมียนเพชร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายถาวร ถาวรสุข (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ สินธวาชีวะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
นายโอภาส อินทจักร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
พระครูปลัดอุดมศักดิ์ (ตัวแทนองค์กรศาสนา) กรรมการ
นายมนัส มะหนิก (ผู้แทนองค์กรศาสนา) กรรมการ
นายสัญชัย นาคบุญช่วย (ผู้แทนองค์กรปกครองฯ) กรรมการ
นายประกอบ ตะนาวศรี (ผู้แทนชุมชน) กรรมการ
นายวิฌาน มากเพชร (ผู้แทนผู้ปกครอง) กรรมการ
นายพิชัย ชมภูพล (ผู้แทนศิษย์เก่า) กรรมการ
นายสุธน พรหมพฤกษ์ (ผู้แทนครู) กรรมการ
นายสมยศ กระจ่างแจ้ง (ผู้อำนวยการฯ) กรรมการและเลขาฯ