ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน จำแนกตามเพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556
ชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน (คน )
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8
160
200
360
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
8
156
188
344
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8
138
183
321
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
24
454
571
1025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5
80
136
216
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5
72
157
229
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5
40
92
132
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
15
192
385
577
รวมทั้งสิ้น
39
646
956
1602