ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 752504
Page Views 991632
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคารสถานที่นักเรียนอยากให้ปรับปรุงด้านใดที่สุด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายประยูร ทองอุ่น หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางวาสนา วิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางฉลวย จุลเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนันทา นุ้ยเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระพลศึกษา
นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลป
นายไพรัตน์ จุลนวล
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
นายทะเบียน

นางสาวศิริรัตน์ บัวชู

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางจารีพร ใสสะอาด
หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพ
นางชุดา คงพรศิริ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวลาวัลย์ นวลเสน่ห์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
นายสุธน พรหมพฤกษ์