ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
นางชุดา คงพรศิริ ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกัลยาณี ทองมณี ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่การเงิน /บัญชี /พัสดุ
นางสาวกิตติยา สุขตะโก
เจ้าหน้าที่การเงิน /บัญชี /พัสดุ
นางสาวกาญจนา ทองเกิด
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสัจพร องอาจ ครู