ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
นางช่อทิพย์  เจริญจิตต์ ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นายเอนก หีตแก้ว ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายธงชัย เทพพิมล พนักงานราชการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นายชาตรี  ชูช่วย หัวหน้าระดับ ม.3
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นายสุวิชช์ มุนเนียม ครู
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นายสุรพล เจริญจิตต์ ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับชั้นครู ม.6
นางช่อทิพย์  เจริญจิตต์ ครูชำนาญการ