ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริมา แสงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ (บรรณารักษ์)
นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพ)
นายอุดม กาวชู ครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)
นางนันทา นุ้ยเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)
นายสุชาติ ทองกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ (ศิลปศึกษา)
น.ส.ศศิธร ทวิชสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
นางพเยาว์ สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์)
นางสาคร ทองกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพฯ)
นางอุษา นิลเอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพฯ)
นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ (นาฏศิลป์)
นางสาวกัลยาณี ทองมณี ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์)