ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุดม ไทยปาน ครูชำนาญการพิเศษ (ขั้น คศ.4) ภาษาไทย
นายประยูร ทองอุ่น ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)
นางศิริมา แสงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ (บรรณารักษ์)
นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพ)
นายอุดม กาวชู ครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)
นางนันทา นุ้ยเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)
นายสุชาติ ทองกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ (ศิลปศึกษา)
นางฉลวย จุลเพชร ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์)
น.ส.ศศิธร ทวิชสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
นางพเยาว์ สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์)
นางสาคร ทองกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพฯ)
นางอุษา นิลเอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพฯ)
นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ (นาฏศิลป์)
นายสุธน พรหมพฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

 

นางสาวกัลยาณี ทองมณี ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์)