ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารีพร ใสสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)