ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1009.73 KB
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไชยาวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไชยาวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB