ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนผังโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
   • หมายเลข1 หมายถึง ป้อมยาม
   • หมายเลข 2 หมายถึง อาคารเรียน
   • หมายเลข 3 หมายถึง เรือนพยาบาล
   • หมายเลข 4 หมายถึง หอประชุม
   • หมายเลข 5 หมายถึง โรงฝึกงาน
   • หมายเลข 6 หมายถึง โรงอาหาร
   • หมายเลข 7 หมายถึง สนามตะกร้อ
   • หมายเลข 8 หมายถึง สนามบาสเก็ตบอล
   • หมายเลข 9 หมายถึง ลานธรรม
   • หมายเลข 10 หมายถึง บ้านพักครู
   • หมายเลข 11 หมายถึง ห้องส้วมนักเรียน
   • หมายเลข 12 หมายถึง เจดีย์วัดหลง