ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางวาสนา วิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางพเยาว์ สูนกามรัตน์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
น.ส.จารุวรรณ เยาว์จุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนันทา นุ้ยเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระพลศึกษา
นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลป
นางนิรมล เอราปัถถวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาคร  ทองกลิ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์ 
นายทะเบียน

นางสาวศิริรัตน์ บัวชู

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสุชาติ  ทองกลิ่น
หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว
นางจีรนันท์ เขียวเสน
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์