ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกัลยาณี ทองมณี 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสัจพร องอาจ
หัวหน้างานแผนงาน
นายอรรถพล พลกำจร 
เจ้าหน้าที่แผนงาน
นางสาวนิธิวดี สมพงษ์ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก 
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวลีลาวดี แขกพงศ์
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวกิตติยา สุขตะโก
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวกาญจนา ทองเกิด