ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 นายอุดม กาวชู ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุรพล เจริญจิตต์ ครูชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
น.ส.บุษยาภรณ์ เครือพัฒน์ ครูชำนาญการ
หัวหน้างานสารสนเทศ
นางพเยาว์ สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสารบรรณ
นายรอโอบ สันหลี ครูชำนาญการ
หัวหน้างงานอนามัย ร.ร.
นางสาคร ทองกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นายธนา จิตรัตน์