ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
นางช่อทิพย์  เจริญจิตต์ 
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นายเอนก หีตแก้ว 
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายธงชัย เทพพิมล 
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นายศุภศิลป์  ไตรเมศรวร์
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นายสุวิชช์ มุนเนียม 
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางสาวบุษยาพร  เครือพัฒน์
หัวหน้าระดับชั้นครู ม.6
นางช่อทิพย์  เจริญจิตต์ ครูชำนาญการ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
นางสาวเมธณี อินทชาติ 
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นางนัยณีย์ ไกรนรา