ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริมา แสงสุวรรณ์ (บรรณารักษ์)
นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ (การงานอาชีพฯ)
นายอุดม กาวชู (คอมพิวเตอร์)
นางนันทา นุ้ยเจริญ (สังคมศึกษา)
นายสุชาติ ทองกลิ่น (ศิลปศึกษา)
น.ส.ศศิธร ทวิชสังข์ (ภาษาอังกฤษ)
นางพเยาว์ สูนกามรัตน์ (คณิตศาสตร์)
นางสาคร ทองกลิ่น (การงานอาชีพฯ)
นางอุษา นิลเอี่ยม (การงานอาชีพฯ)
นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ (นาฏศิลป์)
นางสาวกัลยาณี ทองมณี (คณิตศาสตร์)
นางสุนันท์ ศรียาภัย (การงานอาชีพฯ)
นายจงรักษ์ ขุนชำนาญ (ศิลปศึกษา)
นางชุดา คงพรศิริ (ภาษาอังกฤษ)
นายวีระศักดิ์ ปานกลาง (วิทยาศาสตร์)