ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการส่งวิจัยวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 48330
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 48204
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.42 KB 44
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 2563 (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 48420
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 48442
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 48274
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.49 KB 48316
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 48363
ปฏิทินงานนโยบายและแผน เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.57 KB 48194
กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.22 KB 48310
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 48525
เอกสารกลุ่มบริหารบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48311
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 48491
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.04 KB 48305
งานวิชาการ
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 59.12 KB 63
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 67
แบบฟอร์มโครงการสอน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 41
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 179.35 KB 48263
อื่นๆ
รายงานการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.28 KB 40
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 356.36 KB 77
คำนำการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 50.76 KB 36
รายงานและสรุปผลรายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 31.41 KB 11968
คำนำ สารบัญ บันทึกข้อความ รายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 51.41 KB 11958
เอกสารงานเยี่ยมบ้านนักเรียน แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 331.6 KB 38216
เอกสารงานคัดกรองนักเรียนpdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.12 KB 38160
เอกสารงานคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.58 KB 38164
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.58 KB 44247
บันทึกข้อความการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.58 KB 44242
โปรแกรม sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 528.5 KB 48316
งานวัดผลประเมินผลการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 48559
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48253