ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการส่งวิจัยวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 48349
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 48217
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.42 KB 67
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 2563 (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 48435
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 48452
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 48298
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.49 KB 48331
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 48380
ปฏิทินงานนโยบายและแผน เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.57 KB 48198
กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.22 KB 48315
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 48534
เอกสารกลุ่มบริหารบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48323
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 48504
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.04 KB 48314
งานวิชาการ
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.68 KB 32
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 55.74 KB 96
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 85
แบบฟอร์มโครงการสอน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 66
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.58 KB 44253
บันทึกข้อความการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.58 KB 44257
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 179.35 KB 48313
อื่นๆ
รายงานการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.28 KB 79
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 356.36 KB 102
คำนำการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 50.76 KB 52
รายงานและสรุปผลรายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 31.41 KB 11996
คำนำ สารบัญ บันทึกข้อความ รายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 51.41 KB 11971
เอกสารงานเยี่ยมบ้านนักเรียน แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 331.6 KB 38226
เอกสารงานคัดกรองนักเรียนpdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.12 KB 38167
เอกสารงานคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.58 KB 38180
โปรแกรม sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 528.5 KB 48324
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48257