ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการส่งวิจัยวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 48338
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 48211
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.42 KB 46
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 2563 (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 48424
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 48446
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 48276
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.49 KB 48317
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 48366
ปฏิทินงานนโยบายและแผน เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.57 KB 48195
กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.22 KB 48312
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 48527
เอกสารกลุ่มบริหารบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48313
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 48495
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.04 KB 48310
งานวิชาการ
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.68 KB 8
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 55.74 KB 79
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 70
แบบฟอร์มโครงการสอน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 57
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.58 KB 44249
บันทึกข้อความการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.58 KB 44243
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 179.35 KB 48291
อื่นๆ
รายงานการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.28 KB 51
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 356.36 KB 88
คำนำการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 50.76 KB 42
รายงานและสรุปผลรายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 31.41 KB 11976
คำนำ สารบัญ บันทึกข้อความ รายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 51.41 KB 11962
เอกสารงานเยี่ยมบ้านนักเรียน แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 331.6 KB 38220
เอกสารงานคัดกรองนักเรียนpdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.12 KB 38165
เอกสารงานคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.58 KB 38167
โปรแกรม sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 528.5 KB 48319
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48254