ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการส่งวิจัยวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 48220
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 48099
งานนโยบายและแผน
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 2563 (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 48282
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 48325
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 48160
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.49 KB 48210
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 48253
ปฏิทินงานนโยบายและแผน เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.57 KB 48093
กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.22 KB 48202
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 48422
เอกสารกลุ่มบริหารบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48201
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 48383
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.04 KB 48202
อื่นๆ
รายงานและสรุปผลรายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 31.41 KB 11858
คำนำ สารบัญ บันทึกข้อความ รายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 51.41 KB 11851
เอกสารงานเยี่ยมบ้านนักเรียน แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 331.6 KB 38110
เอกสารงานคัดกรองนักเรียนpdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.12 KB 38053
เอกสารงานคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.58 KB 38057
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.58 KB 44146
บันทึกข้อความการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.58 KB 44142
โปรแกรม sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 528.5 KB 48210
งานวัดผลประเมินผลการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 48435
แบบฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.09 KB 48114
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 48090
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48153