ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรม sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 528.5 KB 109
งานวัดผลประเมินผลการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 322
แบบฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.09 KB 290
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 432
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 152
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการส่งวิจัยวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 304
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 199
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 64.33 KB 82
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 65.92 KB 74
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.49 KB 94
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 112
ปฏิทินงานนโยบายและแผน เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.57 KB 188
กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.22 KB 150
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 143
เอกสารกลุ่มบริหารบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 109
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 231
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.04 KB 130