ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
งานวัดผลประเมินผลการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 92
แบบฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.09 KB 90
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 136
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 36
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการส่งวิจัยวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 65
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 75
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 25
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 45.56 KB 27