ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรม sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 528.5 KB 71
งานวัดผลประเมินผลการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 280
แบบฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.09 KB 232
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 364
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 110
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการส่งวิจัยวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 254
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 160
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 64.33 KB 43
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 65.92 KB 31
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.49 KB 56
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 73
ปฏิทินงานนโยบายและแผน เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.57 KB 118
กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.22 KB 105
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 104
เอกสารกลุ่มบริหารบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 64
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 185
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.04 KB 87