ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรม sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 528.5 KB 53
งานวัดผลประเมินผลการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 233
แบบฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.09 KB 214
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 304
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 93
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการส่งวิจัยวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 227
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 148
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.49 KB 45
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 60
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ฉบับย่อ 58
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ฉบับย่อ (แก้ไขได้) 103
ปฏิทินงานนโยบายและแผน เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.57 KB 68
แบบฟอร์มงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขได้) 134
แบบฟอร์มงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 59
กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.22 KB 86
แบบฟอร์มรายงานโครงการ 66
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แก้ไขได้) 121
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินกิจกรรม 58
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินกิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 58.89 KB 84
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 64
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 84
เอกสารกลุ่มบริหารบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 55
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 155
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.04 KB 74