ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรม sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 528.5 KB 2
งานวัดผลประเมินผลการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 155
แบบฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.09 KB 152
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 228
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 62
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการส่งวิจัยวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 116
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 108
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.49 KB 11
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 15
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ฉบับย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.28 KB 21
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ฉบับย่อ (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 270.92 KB 50
ปฏิทินงานนโยบายและแผน เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.57 KB 24
แบบฟอร์มงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 25.79 KB 99
แบบฟอร์มงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.42 KB 33
กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.22 KB 38
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.32 KB 34
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 63.42 KB 70
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 336.12 KB 29
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินกิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 54.88 KB 41
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.91 KB 27
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 26.47 KB 38
เอกสารกลุ่มบริหารบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 7
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 93
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.04 KB 33