ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา

นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางวาสนา วิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางชุดา คงพรศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายสุธน พรหมพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอุดม กาวชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางนันทา นุ้ยเจริญ
ตัวแทนครู

นายสุรพล เจริญจิตต์
ตัวแทนครู

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายรอโอบ สันหลี
เลขานุการ