ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
รองผอ.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา

นางวาสนา วิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางชุดา คงพรศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายสุธน พรหมพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอุดม กาวชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายชาตรี ชูช่วย
ตัวแทนหัวหน้าระดับ ม.ต้น

นายสุรพล เจริญจิตต์
ตัวแทนครู

นางสาวจารุวรรณ เยาว์จุ้ย
ตัวแทนครู

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายรอโอบ สันหลี
เลขานุการ