ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา

นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางวาสนา วิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางชุดา คงพรศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น /0

นายสุธน พรหมพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอุดม กาวชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางนันทา นุ้ยเจริญ
ตัวแทนครู

นายสุรพล เจริญจิตต์
ตัวแทนครู

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายรอโอบ สันหลี
เลขานุการ