ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา

นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ อักษรสม
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา แก้วมณี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายอุดม กาวชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

นายเอนก หีตแก้ว
ผู้แทนหัวหน้าระดับ

นางสาคร ทองกลิ่น
ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุนันท์ ศรียาภัย
ผู้แทนครู

นายอุดม กาวชู
เลขานุการ

นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
ผูัช่วยเลขานุการ

นางจีรนันท์ เขียวเสน
ผูัช่วยเลขานุการ