ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา

นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางวาสนา วิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางชุดา คงพรศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายอุดม กาวชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

นายเอนก หีตแก้ว
ผู้แทนหัวหน้าระดับ

นางนันทา นุ้ยเจริญ
ผู้แทนครู

นางสุนันท์ ศรียาภัย
ผู้แทนครู

นายอุดม กาวชู
เลขานุการ

นางสาวอาริยา
ผูัช่วยเลขานุการ

นางจีรนันท์ เขียวเสน
ผูัช่วยเลขานุการ