ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเมธณี อินทชาติ
ครูชำนาญการ

นางสัจพร องอาจ
ครู คศ.1

นางสาววลัยลักษ์ เกตุแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวซารีนี ราชชำรอง
ครู คศ.1

นายอภิรักษ์ สำลีแก้ว
ครู คศ.1

นายสุวิชช์ มุนเนียม
ครู คศ.1

นางวณัฎฐกานต์ ไตรเมศวร์
ครู คศ.1

นางสาวภัทราพันธุ์ พูลเอียด
ครูผู้ช่วย