ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเมธณี อินทชาติ
ครูชำนาญการ

นายสุวิชช์ มุนเนียม
ครูชำนาญการ

นางสาววลัยลักษ์ เกตุแก้ว
ครู

นางสาวซารีนี ราชชำรอง
ครู

นายอภิรักษ์ สำลีแก้ว
ครู

นางสัจพร องอาจ
ครู

นางวณัฎฐกานต์ ไตรเมศวร์
ครู

นางสาวภัทราพันธุ์ พูลเอียด
ครูผู้ช่วย