ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเมธณี อินทชาติ
ครู

นางสัจพร องอาจ
ครูผู้ช่วย

นางสาววลัยลักษ์ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวซารีนี ราชชำรอง
ครูผู้ช่วย

นายอภิรักษ์ สำลีแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายสุวิชช์ มุนเนียม
ครู

นางสาววณัฐกานต์ นวลใย
ครูผู้ช่วย