ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญจิตร มากมี
ครูชำนาญการ

นางสาวเมธณี อินทชาติ
ครู

นางสาวอรทัย ศรีวิเชียร
ครูผู้ช่วย

นางสัจพร องอาจ
ครูผู้ช่วย

นางสาววลัยลักษ์ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวซารีนี ราชชำรอง
ครูผู้ช่วย

นายอภิรักษ์ สำลีแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายสุวิชช์ มุนเนียม
ครู

นางสาววณัฐกานต์ นวลใย
ครูผู้ช่วย