ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายอมฤต มีธรรม
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายเบญจะ ยังสกุล
ลูกจ้างประจำ

นางสาวประไพ ช่วยเกิด
ลูกจ้างประจำ