ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวกาญจนา ทองเกิด
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวกิตติยา สุขคะโต
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

นางอนงค์รัตน์ พินิจอักษร
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวดารารัตน์ เมฆเจียม
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาววราภรณ์ อินทร์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน