ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุพิศ จันทร์จินดา
หัวหน้าลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวจิรวดี บุญเพ็ง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสาโรช จันทะเนียร
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอรจิรา สมิง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายศิริวัฒน์ เมืองชู
ยามรักษาความปลอดภัย

นายสมหวัง ทองคงอ่วม
รักษาความสะอาดทั่วไป