ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวาสนา วิเศษ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยาณี ทองมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรพล เจริญจิตต์
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริรัตน์ บัวชู
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร
ครู คศ.1