ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวาสนา วิเศษ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยาณี ทองมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรพล เจริญจิตต์
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริรัตน์ บัวชู
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร
ครู คศ.1

นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
ครู คศ.1

นายนนทพล พลอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
ครู คศ.1

นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย