ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรพล เจริญจิตต์
ครูชำนาญการ

นางสาวกัลยาณี ทองมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา วิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริรัตน์ บัวชู
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร
ครู คศ.1

นายนนทพล พลอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
ครู คศ.1

นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ จิตซื่อ
ครู คศ.1

นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสงกรานต์ แซ่อู้
ครูผู้ช่วย