ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกัลยาณี ทองมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริรัตน์ บัวชู
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
ครู

นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ จิตซื่อ
ครู

นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
ครู

นางสาวสงกรานต์ แซ่อู้
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา จงจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์ฤดี น้อยรักษ์
ครู