ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
ครู

นายธนา จิตรัตน์
ครู

นางสาวมาศสุภา ชุมพล
ครู

นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
ครู

นายอรรถพล พลกำจร
ครู

นางสาวลีลาวดี แขกพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิธิวดี สมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายสุทธินันท์ ศรีสุจริต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพวัลย์ วรรณพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุกัญญา​ อินทรเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง