ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ เยาว์จุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายมนตรี คนซื่อ
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
ครู

นายธนา จิตรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวมาศสุภา ชุมพล
ครู คศ.1

นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
ครู คศ.1

นายอรรถพล พลกำจร
ครูผู้ช่วย

นางสาวลีลาวดี แขกพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิธิวดี สมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายสุทธินันท์ ศรีสุจริต
ครูอัตราจ้าง