ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉลวย จุลเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมนตรี คนซื่อ
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
ครูชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ เยาว์จุ้ย
ครูชำนาญการ

จ่าอากาศโทสิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
ครู

นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
ครู

นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
ครูผู้ช่วย

นายสุทธินันท์ ศรีสุจริต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมาศสุภา ชุมพล
ครูอัตราจ้าง