ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ เยาว์จุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายมนตรี คนซื่อ
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
ครูชำนาญการ

นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
ครู

นายธนา จิตรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวมาศสุภา ชุมพล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล พลกำจร
ครูผู้ช่วย

นางสาวลีลาวดี แขกพงศ์
ครูผู้ช่วย

นายสุทธินันท์ ศรีสุจริต
ครูอัตราจ้าง