ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมาศสุภา ชุมพล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
ครู

นายธนา จิตรัตน์
ครู

นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
ครู

นายอรรถพล พลกำจร
ครู

นางสาวลีลาวดี แขกพงศ์
ครู

นางสาวนิธิวดี สมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุศลิน บุญงอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวธมลวรรณ นาคเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา​ อินทรเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพวัลย์ วรรณพัฒน์
ครูอัตราจ้าง