ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ เยาว์จุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายมนตรี คนซื่อ
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
ครูชำนาญการ

นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
ครู

นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
ครูผู้ช่วย

นายสุทธินันท์ ศรีสุจริต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมาศสุภา ชุมพล
ครูอัตราจ้าง