ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุรินทร์ แก้วเหล็ก
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน
ครูประจำชั้น /0

นายสุธน พรหมพฤกษ์
หัวหน้ากิจกรรมสังคมและสาธารณะ

นายเอนก หีตแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

นายรอโอบ สันหลี
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2

นายชาตรี ชูช่วย
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ครูประจำชั้น /0

นางจารีพร ใสสะอาด
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด