ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุรินทร์ แก้วเหล็ก
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน

นายสุธน พรหมพฤกษ์
หัวหน้ากิจกรรมสังคมและสาธารณะ

นายเอนก หีตแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

นายรอโอบ สันหลี
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2

นายชาตรี ชูช่วย
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางจารีพร ใสสะอาด
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด