ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน

นางจีรนันท์ เขียวเสน
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

นายธงชัย เทพพิมล
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2

นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด