ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุชาติ ทองกลิ่น
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน

นางจีรนันท์ เขียวเสน
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

นายเอนก หีตแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

นายรอโอบ สันหลี
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2

นายชาตรี ชูช่วย
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด