ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทา นุ้ยเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอนก หีตแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวอมรพรรณ เกิดสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางนัยณีย์ ไกรนรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางศรีสุดา เพชรพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

น.ส.เกษร ชูศรี
ครู คศ.1

นายสมศักดิ์ เวชแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุรัสวดี เบญจรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนรสิงห์ พรหมวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายฮาศวัน หะยีมะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ซั่ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางมลฤดี พรหมพันธ์
ครูผู้ช่วย