ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทา นุ้ยเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางราตรี ศรีเมือง
ครูชำนาญการ

นายเอนก หีตแก้ว
ครูชำนาญการ

นายชาตรี ชูช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายสมศักดิ์ เวชแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

น.ส.เกษร ชูศรี
ครูผู้ช่วย