ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทา นุ้ยเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประยูร ทองอุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทนัธ ห้วยนุ้ย
ครูชำนาญการ

นางราตรี ศรีเมือง
ครูชำนาญการ

นายเอนก หีตแก้ว
ครูชำนาญการ

นายชาตรี ชูช่วย
ครู คศ.1

นายสมศักดิ์ เวชแดง
ครู คศ.1

นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
ครู คศ.1

น.ส.เกษร ชูศรี
ครูผู้ช่วย