ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอนก หีตแก้ว
ครูชำนาญการ

นางนัยณีย์ ไกรนรา
ครูชำนาญการ

นายสมศักดิ์ เวชแดง
ครูชำนาญการ

นางศรีสุดา เพชรพงศ์
ครู

น.ส.เกษร ชูศรี
ครู

นางสาวอมรพรรณ เกิดสวัสดิ์
ครู

นางสาวสุรัสวดี เบญจรัส
ครู

นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ซั่ว
ครู

นายฮาศวัน หะยีมะ
ครู

นายนรสิงห์ พรหมวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางมลฤดี พรหมพันธ์
ครูผู้ช่วย