ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ ทองกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์
ครู

นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
ครู

นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
ครู

นายธงชัย เทพพิมล
พนักงานราชการ