ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ ทองกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธงชัย เทพพิมล
ครูผู้ช่วย (พนักงานราชการ)
ครูประจำชั้น /0