ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ ทองกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์
ครู คศ.1

นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
ครู คศ.1

นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
ครูผู้ช่วย

นายธงชัย เทพพิมล
ครูผู้ช่วย (พนักงานราชการ)
ครูประจำชั้น /0