กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
ครู

นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
ครู

นายธงชัย เทพพิมล
พนักงานราชการ