ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพรัตน์ จุลนวล
ครูชำนาญการ

นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจงรักษ์ ขุนชำนาญ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนันทา เชยชม
ครูอัตราจ้าง

นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์
ครูอัตราจ้าง