ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิรมล เอราปัถถวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจงรักษ์ ขุนชำนาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาณี สุวภา
ครูผู้ช่วย (ออกแบบนิเทศศิลป์)

นายสุธิกาญจน์ อรภักดี
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์
ครูอัตราจ้าง (ดุริยางค์)

นางสุนันทา เชยชม
ครูอัตราจ้าง (นาฏศิลป์)