ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิรมล เอราปัถถวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจงรักษ์ ขุนชำนาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาณี สุวภา
ครูผู้ช่วย

นายสุธิกาญจน์ อรภักดี
ครูผู้ช่วย

นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์

นางสุนันทา เชยชม