ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
ครู คศ.3

นางชุดา คงพรศิริ
ครู คศ.3

นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ
ครู คศ.2

นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
ครู คศ.2

นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดก
ครู คศ.1

นางสาวพรรณนภา ชูจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวอุษา คงทอง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐาพร หมีเฟื่อง
ครูผู้ช่วย

TEACHER JONHFILL
ครูสอนภาษา

TEACHER YANG
นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน

ALISA CANTARUTTI
นักเรียนแลกเปลี่ยนAFS