ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารีพร ใสสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุดา คงพรศิริ
ครูชำนาญการ

นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์
ครู

นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ
ครู

นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
ครู คศ.1

นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดก
ครู คศ.1

นางสาวพรรณนภา ชูจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา คงทอง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติพันธ์ สิรเกรียงไกร
ครูอัตราจ้าง