ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชุดา คงพรศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
ครูชำนาญการ

นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ
ครูชำนาญการ

นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดก
ครูชำนาญการ

นางสาวพรรณนภา ชูจันทร์
ครู

นางสาวอุษา คงทอง
ครู

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
ครู

นางสาวณัฎฐาพร หมีเฟื่อง
ครู

TEACHER
ครู

TEACHER
ครู

TEACHER
ครู