ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุดา คงพรศิริ
ครูชำนาญการ

นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์
ครู
ครูประจำชั้น /0

นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ
ครู
ครูประจำชั้น /0

นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
ครู คศ.1

นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดก
ครู คศ.1

นางสาวพรรณนภา ชูจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา คงทอง
ครูผู้ช่วย